Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

ɴɢàʏ 𝟺-𝟾, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛỉɴʜ ủʏ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ đã ᴄó ǫᴜʏê’ᴛ địɴʜ ᴋʜᴀɪ ᴛʀừ ʀᴀ ᴋʜỏɪ Đảɴɢ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴘʜạᴍ ʜồɴɢ ʜà – ᴄựᴜ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜạ ʟᴏɴɢ ᴋɪêᴍ ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠịɴʜ ʜạ ʟᴏɴɢ (ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟸𝟶𝟷𝟼-𝟸𝟶𝟸𝟶).

Ôɴɢ ᴘʜạᴍ ʜồɴɢ ʜà – ᴄựᴜ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜạ ʟᴏɴɢ ᴋɪêᴍ ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠịɴʜ ʜạ ʟᴏɴɢ – ʙị ᴛỉɴʜ ủʏ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ ᴋʜᴀɪ ᴛʀừ ʀᴀ ᴋʜỏɪ Đảɴɢ – Ảɴʜ: ɴɢỌᴄ ǫᴜᴀɴɢ

Ôɴɢ ʜà ʙị ᴋʜᴀɪ ᴛʀừ ᴋʜỏɪ Đảɴɢ ᴅᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ᴠụ ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠịɴʜ ʜạ ʟᴏɴɢ, ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠịɴʜ ʜạ ʟᴏɴɢ đã ᴠι ρнâ.м ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴅâɴ ᴄʜủ, ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴛự ᴘʜê ʙìɴʜ ᴠà ᴘʜê ʙìɴʜ; ʟàᴍ ᴛʀáɪ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ ᴠề đấᴜ ᴛʜầᴜ, ǫᴜảɴ ʟý đầᴜ ᴛư; ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʜᴜộᴄ ǫᴜʏềɴ ʙị x,ử ʟý ʜ.ɪ`.ɴ.ʜ s.ư..

ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ôɴɢ ʜà ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ʀấᴛ ɴ.ɢ.ʜ.ɪ.ê.ᴍ ᴛ.ʀ.ọ.ɴ.ɢ, ɢâʏ ᴅư ʟᴜậɴ xấᴜ, ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáɴ ʙộ, đảɴɢ ᴠɪêɴ ᴠà ɴʜâɴ ᴅâɴ, ʟàᴍ ᴍ.ấ.ᴛ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ, ɢɪảᴍ súᴛ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ đảɴɢ ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴơɪ ôɴɢ ʜà ᴄôɴɢ ᴛáᴄ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴋ.ỷ ʟ.ᴜ.ậ.ᴛ ᴄáɴ ʙộ, Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛỉɴʜ ủʏ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ ᴄũɴɢ ʀᴀ ǫᴜʏê’ᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋ.ỷ ʟ.ᴜ.ậ.ᴛ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴠũ ʜùɴɢ ᴛʜắɴɢ ᴠà ʟươɴɢ Áɪ ᴘʜậᴛ – ɴɢᴜʏêɴ ủʏ ᴠɪêɴ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ʜᴜʏệɴ ủʏ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴛɪêɴ ʏêɴ.

ᴄả ʜᴀɪ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛʀêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢɪữ ᴄươɴɢ ᴠị ủʏ ᴠɪêɴ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ʜᴜʏệɴ ủʏ, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴛɪêɴ ʏêɴ (ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟸𝟶𝟷𝟶 – 𝟸𝟶𝟷𝟻) đã ᴛʜɪếᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ, ɴʜɪệᴍ ᴠụ đượᴄ ɢɪᴀᴏ, ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴛɪêɴ ʏêɴ ᴋý ᴍộᴛ số ǫᴜʏê’ᴛ địɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜê đấᴛ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ…

ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀêɴ đã ʟàᴍ ɢɪảᴍ ʜɪệᴜ ʟựᴄ, ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ɴướᴄ ᴠề đấᴛ đᴀɪ; ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ x,ử ʟý ᴠι ρнâ.м; ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠà ᴄá ɴʜâɴ.

ᴛʀướᴄ đó ɴɢàʏ 𝟷𝟺-𝟻, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ ᴛốɴɢ đạᴛ ᴄáᴄ ǫᴜʏê’ᴛ địɴʜ ᴋ.ʜ.ở.ɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ʟệɴʜ ʙă’ᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛ.ạ.ᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴘʜạᴍ ʜồɴɢ ʜà (𝟼𝟸 ᴛᴜổɪ) – ᴄựᴜ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜạ ʟᴏɴɢ ᴋɪêᴍ ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠịɴʜ ʜạ ʟᴏɴɢ – để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ”.

Ôɴɢ ʜà ʙị ᴋ.ʜ.ở.ɪ ᴛ.ố ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ sᴀɪ ᴘʜạᴍ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ ǫᴜảɴ ʟý đườɴɢ sôɴɢ số 𝟹 ᴋʜɪ ʜợᴘ ᴛʜứᴄ ʜóᴀ ʜồ sơ, ʟậᴘ ᴋʜốɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴛừ để ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜᴜ, ǫᴜʏê’ᴛ ᴛᴏáɴ ᴠượᴛ ǫᴜá ᴋʜốɪ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ᴛế để ᴄʜɪê’ᴍ đ.ᴏ.ạ.ᴛ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ.

ɴʜóᴍ ᴄáɴ ʙộ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴàʏ đượᴄ x.á.ᴄ địɴʜ ᴄó ᴛʜôɴɢ đồɴɢ ᴠớɪ ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ ᴛʜᴜộᴄ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠịɴʜ ʜạ ʟᴏɴɢ để đượᴄ ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴋý ʜợᴘ đồɴɢ ǫᴜảɴ ʟý, ʙảᴏ ᴛʀì, đảᴍ ʙảᴏ đɪềᴜ ᴛɪếᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛạɪ ᴠịɴʜ ʜạ ʟᴏɴɢ ᴛʀáɪ ǫᴜʏ địɴʜ.

ɴɢᴜồɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴛʜᴀɴʜɴɪᴇɴ.ᴠɴ/ᴋʜᴀɪ-ᴛʀᴜ-ᴅᴀɴɢ-ᴄᴜᴜ-ᴄʜᴜ-ᴛɪᴄʜ-ᴛᴘ-ʜᴀ-ʟᴏɴɢ-ᴘʜᴀᴍ-ʜᴏɴɢ-ʜᴀ-ᴘᴏsᴛ𝟷𝟺𝟾𝟻𝟷𝟶𝟺.ʜᴛᴍʟ

Share:

administrator