Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

ᴅư ʟᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xôɴ xᴀᴏ ᴛʀướᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟾, đạɪ ᴛá ᴠăɴ ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ – ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ đã ɴʜậɴ đượᴄ đơɴ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴄủᴀ ɴʜóᴍ ʟᴜậᴛ sư ᴠề ᴠɪệᴄ đìɴʜ ᴄʜỉ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟý ᴅᴏ ᴠì ʙà ʟê ᴛʜᴜ ᴠâɴ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ʜɪểᴍ ɴɢʜèᴏ. ʙà ʟê ᴛʜᴜ ᴠâɴ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”.

ʙà ᴠâɴ ʟà ʙị ᴄᴀɴ ᴋʜởɪ ᴛố ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷/𝟼, ᴠớɪ 𝟼 ʙị ᴄáᴏ ᴋʜáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ᴄùɴɢ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ấᴘ ʟậᴘ ᴛʜàɴʜ, xã ʜòᴀ ᴋʜáɴʜ ᴛâʏ, ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ, ɴơɪ ᴛự xưɴɢ ʟà “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ” sᴀᴜ đó đổɪ ᴛêɴ ᴛʜàɴʜ “ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ᴠũ ᴛʀụ”.

ᴅᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙà ᴠâɴ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ɴêɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛáᴄʜ ʀᴀ ᴠụ áɴ ʀɪêɴɢ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙà ᴠâɴ ᴛʀìɴʜ ᴅɪệɴ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟽, ᴠụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đượᴄ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ.

ʙà ᴠâɴ ʜɪệɴ đã đượᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ ᴠà sốɴɢ ᴛạɪ ấᴘ ʟậᴘ ᴛʜàɴʜ để ᴘʜụᴄ ᴠụ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴄấᴍ đɪ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú.

ᴛʜᴇᴏ đơɴ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư, sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ đăɴɢ ᴋý ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴏ ʙà ʟê ᴛʜᴜ ᴠâɴ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʜᴏạᴛ độɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʜỏɪ ᴄᴜɴɢ,… ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ᴋɪêɴ ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ xᴇᴍ xéᴛ, ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đìɴʜ ᴄʜỉ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙị ᴄᴀɴ ᴅᴏ ʙà ᴠâɴ đᴀɴɢ ʙị ᴜɴɢ ᴛʜư ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴄᴜốɪ, sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʏếᴜ.

Đạɪ ᴛá ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ʜɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đᴀɴɢ xᴇᴍ xéᴛ. ʟᴜậᴛ đã ᴄó ǫᴜʏ địɴʜ ʀõ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ʜɪểᴍ ɴɢʜèᴏ. ɴếᴜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴠà xáᴄ địɴʜ đâʏ đúɴɢ ʟà ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ʜɪểᴍ ɴɢʜèᴏ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể sẽ đìɴʜ ᴄʜỉ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ”.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟽, ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ sơ ᴛʜẩᴍ ᴛᴀɴᴅ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ đã ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ (𝟿𝟶 ᴛᴜổɪ) 𝟻 ɴăᴍ ᴛù. ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏàɴ ɴɢᴜʏêɴ (𝟹𝟸 ᴛᴜổɪ), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ (𝟹𝟷 ᴛᴜổɪ), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ) ᴄùɴɢ 𝟺 ɴăᴍ ᴛù.

ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜị ɴɢᴜʏêɴ (𝟸𝟺 ᴛᴜổɪ) 𝟹 ɴăᴍ 𝟼 ᴛʜáɴɢ ᴛù ᴠà ᴄᴀᴏ ᴛʜị ᴄúᴄ (𝟼𝟸 ᴛᴜổɪ) 𝟹 ɴăᴍ ᴛù. ᴛấᴛ ᴄả ᴄùɴɢ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ.

ᴛʀᴏɴɢ đó, ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴅᴏ ᴛᴜổɪ ᴄᴀᴏ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ để ʟàᴍ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ, 𝟻 ɴɢườɪ ᴄòɴ ʟạɪ đềᴜ đᴀɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ áɴ.

Ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ʟà ʙị ᴄáᴏ ʟàᴍ đơɴ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ sớᴍ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ʟɪ ᴅᴏ đã ɢɪà ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ sử ᴅụɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴠà ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ᴀɪ ᴋʜáᴄ, ᴋʜôɴɢ ᴍạᴏ ɴʜậɴ ᴠà ᴘʜỉ ʙáɴɢ đạᴏ ᴘʜậᴛ, ᴋʜôɴɢ xúᴄ ᴘʜạᴍ ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ…

ᴅự ᴋɪếɴ, ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ sẽ đượᴄ ᴛᴀɴᴅ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟸.

Share:

administrator